ALGEMENE VOORWAARDEN Air-Next

Artikel 1. Algemeen1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Air-Next en koper, waarop Air-Next deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Air-Next, voor de uitvoering waarvan door Air-Next derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Air-Next en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien Air-Next niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Air-Next in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Identiteit ondernemer
Naam ondernemer: Air-Next
Website: www.Air-Next.com
De onderneming betreft een webwinkel. De website van Air-Next is 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend. De openingstijden van de website, hebben geen invloed op de levertermijn aan de consument.
Gevestigd te: Zuiderpoort 18 | 2152 RG Nieuw-Vennep | Nederland (geen bezoekadres)

KvK nummer: 28097549 te Amsterdam
bankrekening: 0103 5711 32
BTW nummer: NL001309151 B13
SWIFT / BIC code: ABNANL 2A
IBAN nummer: NL87 ABNA 0103 5711 32
E-mailadres: info@Air-Next.eu
Tel.: +31 6 523 600 18

Artikel 3. Overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de koper van het aanbod op de website. Air-Next is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan koper medegedeeld.
Artikel 4. Prijzen 
4.1 De bij de artikelen standaard genoemde prijzen zijn in Euro’s (€), inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs en de verzendkosten via de website gecommuniceerd.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn gratis. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
4.3 Air-Next kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 5. Betalingen 
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een koper kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
Air-Next wordt geïnformeerd dat de bestelling betaald is.
5.2 Koper geeft Air-Next toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de koper gekozen betalingswijze.
5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Air-Next.

Artikel 6. Levering en Bezorging 
6.1 Air-Next streeft ernaar om bestellingen binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Air-Next echter niet verplicht.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 (dertig) dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij koper zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 (dertig) dagen te leveren, wordt koper daarover tijdig geïnformeerd en heeft men het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
6.3 Een bestelling wordt door Air-Next niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met koper over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 7 (zeven) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Air-Next zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Air-Next verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Retourneren van artikelen 

Air-Next streeft naar een volledige informatievoorziening van producten op haar website. Mocht een product desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Na goede ontvangst van de geretourneerde goederen conform de vastgelegde procedure, wordt het geld teruggestort op een door koper aan te geven rekening.
8.1 Producten, welke koper via Air-Next heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. De retourprocedure van Air-Next is als volgt:
• De retourzending moet binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst door koper, bij Air-Next terug ontvangen zijn.
• De artikelen dienen in de originele staat van verzending te worden teruggezonden, voorzien van aangehechte labels en in de originele verpakking. Het artikel is niet beschadigd, gewijzigd of vuil.
• Bij de bestelling is een retour etiket ingesloten. Dit retour etiket kan worden gebruikt voor de retourzending, zoals beschreven op de website van Air-Next, onder Retourneren & Ruilen.
• Na aanmelding van de retour via e-mail, dienen de artikelen voldoende gefrankeerd retour gezonden te worden aan: Zuiderpoort 18 | 2152 RG | Nieuw-Vennep, Nederland. De retour kosten zijn voor de koper.
• Na ontvangst en controle van de retour gestuurde artikelen wordt het retourbedrag gecrediteerd en terugbetaald.
• Een product welke koper met een korting (sale) heeft gekocht, kan niet geretourneerd worden.
8.2 Air-Next accepteert uitsluitend retourneringen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.3 De kosten van de verzending van een retournering zijn voor rekening van koper.
8.4 De retournering zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door Air-Next gecrediteerd middels terugstorting op een door koper aan te geven rekening.
8.5 Voor het binnen Nederland terugzenden van de voor retournering aangemelde producten geldt:
• Terugsturen via Post NL naar het (post)adres van Air-Next. Adresseer de zending conform instructies en bied de zending z.s.m. aan bij een servicepunt van Post NL. Bij de afgifte ontvangt koper evt. een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat de retour door Air-Next verwerkt is en koper een e-mailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zal niet de verzending gecrediteerd worden.
• De retourgoederen dienen op de buitenzijde van de verpakking, duidelijk zichtbaar voorzien te zijn van een retour etiket welke wordt meegeleverd in de verpakking van de aankoop. Zonder deze retour etiket wordt de zending niet geaccepteerd en retour afzender gestuurd.
• Zorg voor voldoende frankering bij het versturen per reguliere post.
Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien koper de zending niet (voldoende) frankeert, brengt Air-Next koper administratiekosten à € 4,95 in rekening alsook de kosten welke Air-Next door Post NL in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen. Deze kosten worden ingehouden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden producten.
In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals koper die ontvangt bij het aanmelden van de ruiling exact te worden gevolgd.


Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

9.1 Air-Next is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Air-Next ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen;
– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van Air-Next kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Air-Next gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Air-Next kan worden gevergd.
9.2 Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is Air-Next gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Air-Next op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Air-Next de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien Air-Next op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Air-Next, zal Air-Next in overleg met koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Air-Next is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan koper in rekening gebracht. Air-Next zal koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Air-Next genoemde termijn te voldoen, tenzij Air-Next anders aangeeft.
9.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Air-Next vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Air-Next op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.7 Indien koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan koper in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Air-Next is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Air-Next geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Air-Next niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Air-Next heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Air-Next haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3 Air-Next kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4 Indien Air-Next ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Air-Next gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Incassokosten 
11.1 Nadat koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Air-Next echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 12. Klachten 

Klacht met betrekking tot levering van de bestelling.
12.1 Air-Next doet er alles aan om een zo goed mogelijk product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient koper dit per omgaande aan Air-Next te melden. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@audio-innovations.nl. Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen, dan kan koper de volledige bestelling binnen 5 (vijf) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal worden gecrediteerd.
Klacht met betrekking tot kwaliteit van de product(en).
12.2 Het kan voorkomen dat de kwaliteit van een product na een periode van gebruik door koper niet (meer) aan de verwachting voldoet, bijvoorbeeld het product vertoont na kort gebruik bijvoorbeeld defecten of extreme slijtage De garantietermijn op de artikelen is 2 (twee) jaar na ontvangst van het product. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van gebruik. Deze garantie vervalt wanneer koper zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en / of de gebruiksaanwijzing en / of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Indien koper een dergelijke klacht heeft over een artikel welke koper bij Air-Next heeft gekocht, zou Air-Next dit graag vernemen. Koper kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur per e-mail contact opnemen via info@Air-Next.com
12.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten welke daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Air-Next daardoor gevallen, integraal voor rekening van koper.


Artikel 13. Annulering van uw bestelling 

13.1 Iedere bestelling kan worden geannuleerd. Voor de voorwaarden verwijst Air-Next naar artikel 9.7 van de algemene voorwaarden. Air-Next verzoekt koper een e-mail te sturen aan info@audio-innovations.nl. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra het verzoek tot annulering door Air-Next bevestigd is, mag koper deze als ontvangen beschouwen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid 
14.1 Indien Air-Next aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2 Air-Next is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Air-Next is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.3 Air-Next is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, ontstaan vóórdat de bestelde producten zijn verzonden door Air-Next aan koper.
14.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Air-Next aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Air-Next toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.5 De aansprakelijkheid van Air-Next is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Air-Next of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15. Vrijwaring 

15.1 Koper vrijwaart Air-Next voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Air-Next toerekenbaar is.
15.2 Indien Air-Next uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Air-Next zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Air-Next, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Air-Next en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.


Artikel 16. Herroepen 

16.1 Koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Air-Next crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.
16.2 Hiertoe dient koper binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@audio-innovations.nl. In deze e-mail dient naam, ordernummer en (indien van toepassing) de bankgegevens vermeld te worden. Tevens geeft koper aan dat men de order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits het verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt koper binnen 3 (drie) werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar koper de bestelling kan retourneren.
16.3 Uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst op het afleveradres dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van koper. Koper ontvangt een bevestiging per e-mail zodra Air-Next de zending heeft ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de bevestiging van ontvangst van de bestelling door Air-Next plaats.
16.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 16 wordt voldaan. In dit laatste geval zal de terugzending dan beschouwd worden als een retournering conform artikel 8 van deze voorwaarden. Voor een meer uitgebreide uitleg, alsook de gerelateerde eisen welke hieraan zijn verbonden inzake het herroepingsrecht, verwijzen wij u naar het onderwerp Retourbeleid / Herroepingsrecht welke u onder de Algemene Voorwaarden kunt vinden.


Artikel 17. Bestellingen / communicatie 

17.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Air-Next, dan wel tussen Air-Next en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Air-Next, is Air-Next niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Air-Next.


Artikel 18. Overmacht 

18.1 Air-Next heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan koper mee te delen en zulks zonder dat Air-Next gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

19.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
19.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
• zullen Air-Next en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


Artikel 20. Vindplaats en wijziging voorwaarden

20.1 Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Air-Next.
20.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Air-Next.


Retourbeleid / Herroepingsrecht

Bent u consument koper en niet tevreden over het ontvangen artikel, dan kunt u gebruik maken van het herroeping recht en de artikelen zonder opgave van redenen retour sturen.

Het product zal slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Om aanspraak te maken op het herroeping recht, dient u het product in de originele verpakking en alle meegeleverde accessoires retour te sturen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. U dient schriftelijk aan ons mede te delen dat u gebruik wilt maken van het herroeping recht. Tevens dient u een verzendbewijs te overleggen waaruit blijkt, dat u binnen de 14 dagen het product retour heeft gestuurd na ontvangst.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht verzoeken wij u onderstaande stappen te volgen: 1. U dient ons binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten via een ondubbelzinnige verklaring (per email) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
2. Om uw retourzending sneller te kunnen verwerken verzoeken wij u het retourformulier duidelijk zichtbaar en compleet ingevuld in de verpakking mee te sturen.
3. Gebruik een gepaste verpakking, zorg dat er geen gebruikssporen of beschadigingen op het product zichtbaar zijn en stuur alle geleverde onderdelen en artikelen van het product mee. Voeg het retourformulier bij de zending. Sluit het pakket stevig. Bewaar uw verzendbewijs goed.
4. Wij zullen contact met u opnemen zodra de retour gestuurde goederen door ons zijn ontvangen. Wij controleren de goederen op hun volledigheid en op schade. Als er een reden is waarom wij de retourzending niet aanvaarden, dan nemen wij contact met u op.
Indien alles in orde is, zorgen wij binnen 14 (veertien) dagen voor de terugbetaling.
Bij eventuele schade, verontreiniging of slijtage hebben wij het recht de retourzending niet te aanvaarden of worden reparatiekosten verrekend met het terug te storten bedrag.